Hotline:
0931 823 889
Bảng giá dịch vụ nội dung
  • Thương hiệu & hệ thống nhận diện thương hiệu
  • Các vật phẩm quảng cáo
  • Các ấn phẩm văn phòng
  • Tăng độ nhận biết khách hàng về thương hiệu của bạn cao nhất
Bảng giá dịch vụ nội dung
Tư vấn, xây dựng & biên tập nội dung
Dịch thuật
Hình ảnh/Video clip
Nhập liệu & chăm sóc nội dung
  Company introduction, Corporate profile Profile company Brochure/Project proposal Catalogue Landing page/Email marketing/Tờ rơi Bài viết chuyên ngành
Tư vấn, xây dựng & biên tập nội dung giới thiệu tổng quan doanh nghiệp Tư vấn, xây dựng & biên tập nội dung Hồ sơ năng lực Tư vấn, xây dựng & biên tập nội dung giới thiệu giải pháp cho 1 dòng sản phẩm Tư vấn, xây dựng & biên tập nội dung giới danh mục sản phẩm  Tư vấn xây dựng, biên tập & thiết kế chiến dịch quảng cáo Bài viết PR/Booking báo chí/Blog
Chi phí gói tiêu chuẩn

10.000.000đ/Gói

20.000.000đ/Gói

10.000.000đ/Gói/dòng sản phẩm

 30.000.000đ/Gói

5.000.000đ/Gói

2.000.000đ/bài

Quy cách tiêu chuẩn 1. Bài viết mô tả theo cấu trúc bên dưới
2. Sưu tập hình, tinh chỉnh hình ảnh do khách cung cấp để minh họa cho cấu trúc
3. Thiết kế icon, infographic minh họa
4. Thiết kế hình ảnh 3D minh họa (nếu cần thiết)
1. Bài viết mô tả theo cấu trúc bên dưới
2. Sưu tập hình, tinh chỉnh hình ảnh do khách cung cấp để minh họa cho cấu trúc
3. Thiết kế icon, infographic minh họa
4. Thiết kế hình ảnh 3D minh họa (nếu cần thiết)
1. Bài viết mô tả theo cấu trúc bên dưới
2. Sưu tập hình, tinh chỉnh hình ảnh do khách cung cấp để minh họa cho cấu trúc
3. Thiết kế icon, infographic minh họa
4. Thiết kế hình ảnh 3D minh họa (nếu cần thiết)
1. Bài viết mô tả theo cấu trúc bên dưới
2. Sưu tập hình, tinh chỉnh hình ảnh do khách cung cấp để minh họa cho cấu trúc
3. Thiết kế icon, infographic minh họa
4. Thiết kế hình ảnh 3D minh họa (nếu cần thiết)
1. Bài viết mô tả theo cấu trúc bên dưới
2. Sưu tập hình, tinh chỉnh hình ảnh do khách cung cấp để minh họa cho cấu trúc
3. Thiết kế icon, infographic minh họa
4. Thiết kế hình ảnh 3D minh họa (nếu cần thiết) 
1. Bài viết chia sẻ kiến thức, sự kiện, tình huống thực tế theo cấu trúc chung bên dưới
2. Sưu tập hình, tinh chỉnh hình ảnh do khách cung cấp để minh họa cho cấu trúc
3. Thiết kế hình ảnh 3D minh họa (nếu cần thiết) 
Quy cách tiêu chuẩn 40 ~ > 88 trang 88 ~ > 120 trang 40 ~ > 88 trang 88 ~ >120 trang 10 ~ 12 module section ~ 2000 từ (chỉ nhận đơn 5 bài/lần order)
Cấu trúc nội dung tiêu biểu 1. Giới thiệu tổng quan doanh nghiệp (cơ sở hạ tầng, con người, chứng nhận, hệ thống công ty, nhãn hiệu con, tầm nhìn sứ mệnh, văn hóa, triết lý, lý do tại sao chọn)
2. Giới thiệu tổng quan giải pháp, sản phẩm, dịch vụ cung cấp (Sơ lược danh mục sản phẩm & dịch vụ, ứng dụng giải pháp vào đời sống, lý do tại sao chọn giải pháp
3. Khách hàng, đối tác, một số công trình, dự án đã ứng dụng tiêu biểu, độc đáo
1. Giới thiệu tổng quan & chi tiết doanh nghiệp (cơ sở hạ tầng, con người, chứng nhận, hệ thống công ty, nhãn hiệu con, tầm nhìn sứ mệnh, văn hóa, triết lý, lý do tại sao chọn)
2. Giới thiệu tổng quan giải pháp, sản phẩm, dịch vụ cung cấp (Sơ lược danh mục sản phẩm & dịch vụ, ứng dụng giải pháp vào đời sống, lý do tại sao chọn giải pháp
3. Khách hàng, đối tác, một số công trình, dự án đã ứng dụng tiêu biểu, độc đáo
1. Giới thiệu tổng quan doanh nghiệp (cơ sở hạ tầng, con người, chứng nhận, hệ thống công ty, nhãn hiệu con, tầm nhìn sứ mệnh, văn hóa, triết lý, lý do tại sao chọn)
2. Giới thiệu tổng quan & chi tiết giải pháp, sản phẩm, dịch vụ cung cấp (Sơ lược danh mục sản phẩm & dịch vụ, chi tiết danh mục & các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng giải pháp vào đời sống, lý do tại sao chọn giải pháp
3. Khách hàng, đối tác, một số công trình, dự án đã ứng dụng tiêu biểu, độc đáo
1. Giới thiệu tổng quan doanh nghiệp
2. Giới thiệu tổng quan & chi tiết danh sách sản phẩm (Sơ lược danh mục sản phẩm & dịch vụ, chi tiết danh mục & các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng giải pháp vào đời sống, lý do tại sao chọn giải pháp
3. Khách hàng, đối tác, một số công trình, dự án đã ứng dụng tiêu biểu, độc đáo
1. Bối cảnh tạo ra vấn đề
2. Đối tượng gặp vấn đề
3. Chi tiết vấn đề
4. Giải pháp giải quyết vấn đề
5. Các chi tiết của giải pháp
6. Những đặc tính nổi bật của giải pháp
7. Giá cả, chi phí trao đổi
8. Những cam kết
9. Những chứng thực, khách hàng, logo
10. Phễu thu thông tin nhu cầu khách hàng
1. Bối cảnh tạo ra vấn đề
2. Đối tượng gặp vấn đề
3. Chi tiết vấn đề
4. Thách thức
5. Giải pháp giải quyết vấn đề
6. Các chi tiết của giải pháp
7. Những đặc tính nổi bật của giải pháp
8. Giá cả, chi phí trao đổi
9. Những cam kết
Phù hợp nhu cầu • Dùng làm dữ liệu để thiết kế quyển Giới thiệu doanh nghiệp (Corpporate profile, Corporate introduction)
• Dùng làm dữ liệu để nhập lên website
• Dùng làm dữ liệu để nhập lên các kênh, phương tiện truyền thông khác (mạng xã hội..)
• Dùng làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho các mục đích truyền thông khác
• Dùng làm dữ liệu để thiết kế quyển Giới thiệu doanh nghiệp (Corpporate profile, Corporate introduction)
• Dùng làm dữ liệu để nhập lên website
• Dùng làm dữ liệu để nhập lên các kênh, phương tiện truyền thông khác (mạng xã hội..)
• Dùng làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho các mục đích truyền thông khác
• Dùng làm dữ liệu để thiết kế quyển Giới thiệu doanh nghiệp (Corpporate profile, Corporate introduction)
• Dùng làm dữ liệu để nhập lên website
• Dùng làm dữ liệu để nhập lên các kênh, phương tiện truyền thông khác (mạng xã hội..)
• Dùng làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho các mục đích truyền thông khác
• Dùng làm dữ liệu để thiết kế quyển Giới thiệu doanh nghiệp (Corpporate profile, Corporate introduction)
• Dùng làm dữ liệu để nhập lên website
• Dùng làm dữ liệu để nhập lên các kênh, phương tiện truyền thông khác (mạng xã hội..)
• Dùng làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho các mục đích truyền thông khác
• Dùng làm dữ liệu để thiết kế quyển Giới thiệu doanh nghiệp (Corpporate profile, Corporate introduction)
• Dùng làm dữ liệu để nhập lên website
• Dùng làm dữ liệu để nhập lên các kênh, phương tiện truyền thông khác (mạng xã hội..)
• Dùng làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho các mục đích truyền thông khác
• Dùng để up blog website
• Chia sẻ mạng xã hội
• PR/booking báo chí
• Dùng làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho các mục đích truyền thông khác
Nhóm đối tượng nhu cầu • Công ty tập đoàn có nhiều công ty hoặc nhãn hiệu con
• Công ty vừa & nhỏ
• Công ty lớn, tổng thầu hoặc các nhà thầu gói hạng mục chuyên dụng lớn
• Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ lớn
• Các nhà sản xuất hàng loạt lớn
• Công ty lớn, tổng thầu hoặc các nhà thầu gói hạng mục chuyên dụng lớn
• Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ lớn
• Các nhà sản xuất hàng loạt lớn
• Công ty lớn, tổng thầu hoặc các nhà thầu gói hạng mục chuyên dụng lớn
• Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ lớn
• Các nhà sản xuất hàng loạt lớn
• Công ty lớn, tổng thầu hoặc các nhà thầu gói hạng mục chuyên dụng lớn, nhỏ
• Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ lớn, nhỏ
• Các nhà sản xuất hàng loạt lớn, vừa & nhỏ
• Công ty lớn, tổng thầu hoặc các nhà thầu gói hạng mục chuyên dụng lớn, nhỏ
• Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ lớn, nhỏ
• Các nhà sản xuất hàng loạt lớn, vừa & nhỏ
Đặc điểm nhóm đối tượng Gói Căn bản: 
• Doanh nghiệp có doanh thu trung bình 20 - 100 tỷ đồng/năm
• Năng lực nhận đơn trung bình 10 - 20 tỷ/dự án
• 20 ~ 50 nhân sự
• 3 - 5 năm
Gói nâng cao:
• Doanh nghiệp có doanh thu trung bình 100 - 500 tỷ đồng/năm
• Năng lực nhận đơn trung bình 20 - 50 tỷ/dự án
• 50 nhân sự trở lên
• 6 năm trở lên
Quy trình & phương thức làm việc B1. Phỏng vấn & thu thập các dữ liệu thô
B2.
Tư vấn, phân tích, quy hoạch, xây dựng, biên tập & thiết kế minh họa
B3. 
Trình duyệt & bàn giao
B1. Phỏng vấn & thu thập các dữ liệu thô
B2. 
Tư vấn, phân tích, quy hoạch, xây dựng, biên tập & thiết kế minh họa
B3. 
Trình duyệt & bàn giao
B1. Phỏng vấn & thu thập các dữ liệu thô
B2. 
Tư vấn, phân tích, quy hoạch, xây dựng, biên tập & thiết kế minh họa
B3. 
Trình duyệt & bàn giao
B1. Phỏng vấn & thu thập các dữ liệu thô
B2. 
Tư vấn, phân tích, quy hoạch, xây dựng, biên tập & thiết kế minh họa
B3. 
Trình duyệt & bàn giao
B1. Phỏng vấn & thu thập các dữ liệu thô
B2. 
Tư vấn, phân tích, quy hoạch, xây dựng, biên tập & thiết kế minh họa
B3. 
Trình duyệt & bàn giao
B1. Phỏng vấn & thu thập các dữ liệu thô
B2. 
Tư vấn, phân tích, quy hoạch, xây dựng, biên tập & thiết kế minh họa
B3. 
Trình duyệt & bàn giao
Quy cách bàn giao • Dưới dạng đã nhập liệu lên ấn phẩm (Company introduction)
• Đóng gói tập tin & gửi cho khách dạng format dễ sử dụng & cả file source gốc (file word, hình ảnh jpg, png, vector AI, Photoshop..)
• Dưới dạng đã nhập liệu lên ấn phẩm (Profile company)
• Đóng gói tập tin & gửi cho khách dạng format dễ sử dụng & cả file source gốc (file word, hình ảnh jpg, png, vector AI, Photoshop..)
• Dưới dạng đã nhập liệu lên ấn phẩm (Brochure, project proposal)
• Đóng gói tập tin & gửi cho khách dạng format dễ sử dụng & cả file source gốc (file word, hình ảnh jpg, png, vector AI, Photoshop..)
• Dưới dạng đã nhập liệu lên ấn phẩm (Catalogue)
• Đóng gói tập tin & gửi cho khách dạng format dễ sử dụng & cả file source gốc (file word, hình ảnh jpg, png, vector AI, Photoshop..)
• Dưới dạng đã nhập liệu lên landing page/email marketing • Dưới dạng đã nhập liệu lên website/mạng xã hội
Tiến độ 14 ngày/gói  14 ~ 28 ngày/gói  14 ~ 28 ngày/gói  14 ~ 28 ngày/gói  14 ngày/gói  7 ngày/bài
Link mẫu cho loại gói xây dựng nội dung này Link Link Link Link